Política de privacitat

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

La navegació pel lloc web www.atenesdretscivils.cat no requereix cap tipus d’identificació ni registre d’usuari. No obstant, per a determinades funcionalitats, us demanem aquelles dades personals que, en cada cas i segons es detalla a continuació, ens són necessàries per assegurar un bon funcionament del web i/o atendre les vostres sol·licituds així com per atendre obligacions legals. Seguidament us detallem la informació relativa al tractament d’aquestes dades personals:

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: ASSOCIACIÓ ATENES DE JURISTES PELS DRETS CIVILS (denominada d’ara endavant i de forma indistinta com “l’Associació” o “Atenes”)

Adreça postal: Avinguda Diagonal 505, 3r 1a (08029) Barcelona

Correu electrònic: info@atenesdretscivils.cat

Registre: Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 1a, amb el núm. 63175

Disposem de Delegat de Protecció de Dades?

Atenes no disposa de Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades – Reglament general de protecció de dades – .

En relació a quins col·lectius d’interessats tractem les seves dades personals?

 Mitjançant el nostre lloc web l’Associació pot recollir dades dels següents col·lectius:

Persones interessades: Persones físiques o jurídiques que es posen en contacte amb l’Associació mitjançant correu electrònic o el formulari web de contacte.

Donants: Persones físiques o jurídiques que col·laboren desinteressadament amb l’associació fent aportacions econòmiques en forma de donatius a través del formulari existent al web o d’una de les nostres campanyes de captació de fons.

Lectors actius: Persones físiques o jurídiques que completen el formulari que permet publicar comentaris a la notícies publicades per l’Associació.

Subscriptors: Persones físiques o jurídiques que desitgen rebre les comunicacions informatives realitzades per l’associació.

En el cas de persones jurídiques existeix la possibilitat que també es recullin dades de la persona física que actua en la seva representació.

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Les dades seran tractades amb les següents finalitats, segons el col·lectiu de que es tracti:

En cap dels quatre casos es procedirà a adoptar cap decisió automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils.

Persones interessades: Atendre la sol·licitud o petició que formuli l’interessat, realitzant les actuacions que siguin necessàries i donant resposta al correu electrònic o altre missatge enviat per l’interessat.

Donants: Gestionar administrativa, bancària, comptable i fiscalment les donacions efectuades. Complir les obligacions legals de l’associació en matèria fiscal i d’informació de donatius rebuts a les administracions competents.

Lectors actius: Permetre la comprovació de l’autenticitat dels comentaris que l’interessat publiqui a la secció de “Comentaris” de cada notícia publicada per l’Associació i efectuar el control necessari per evitar comentaris que vulnerin la normativa vigent o perjudiquin a Atenes o qualsevol tercer. Permetre l’autoidentificació de l’interessat com a autor del comentari publicat.

Subscriptors: Enviament de comunicacions informatives de l’activitat de l’associació i sobre l’evolució de les diverses campanyes i actuacions que du a terme.

 És voluntari o obligatori facilitar les seves dades personals?

En relació a les persones interessades, us informem que en termes generals és voluntari facilitar dades personals per comunicar-se amb l’Associació. No obstant, per motius tècnics caldrà, com a mínim, facilitar un mitjà de contacte per tal de poder atendre les vostres consultes.

En relació als donants, l’aportació es pot fer de manera anònima si és inferior a 100 euros. En cas de ser superior, i per imperatiu legal, és necessari facilitar el nom complet, l’adreça postal i el DNI.

Finalment pel que fa als lectors actius i els subscriptors, és indispensable facilitar un correu electrònic, sent opcional indicar el nom.

Quines dades personals tractem?

L’ASSOCIACIÓ ATENES de JURISTES PELS DRETS CIVILS recull i tracta les tipologies de dades personals indicades per a cada col·lectiu d’interessats:

En relació a les persones interessades es tractarà la seva adreça de correu electrònic així com aquelles altres dades personals que l’interessat, voluntàriament, faci constar en el corresponent correu electrònic.

En relació als donants, l’associació no registrarà les dades de la targeta de crèdit les quals només són conegudes per la plataforma de pagament. Se sol·licita una adreça de correu i, en cas de donacions per import igual o superior a 100 euros les dades d’identificació (nom i cognoms o denominació social) i contacte (adreça postal). Es demanarà, a més a més, el NIF/NIE.

En cas dels lectors actius, únicament es recull el seu nom i, si voluntàriament així ho desitja, el seu cognom, així com la seva adreça de correu electrònic, sens perjudici de la possibilitat de que l’interessat inclogui voluntàriament altres dades personals en el text del comentari publicat.

Dels subscriptors només es tracta la seva adreça de correu electrònic, sens perjudici que un mateix interessat pertanyi, al mateix temps, a un altre dels col·lectius indicats anteriorment.

Quina circumstància permet el tractament de les vostres dades?

La base legal que habilita a Atenes al tractament de les seves dades personals és, en tots els casos, el consentiment de l’interessat que se li sol·licita expressament en el corresponent formulari.

Excepcionalment, en relació a aquelles persones interessades que ens enviïn un correu electrònic directament sense utilitzar el formulari de contacte que pugui existir al web, l’associació procedirà a acusar rebuda del missatge tot informant d’aquesta política de privacitat i sol·licitant l’atorgament explícit de consentiment per a tractar les dades. En cas que l’interessat no manifestés el seu consentiment, es procedirà a suprimir el missatge i no es durà a terme cap tractament de les dades personals que contenia.

A més, per a donatius d’import igual o superior a 100 euros, les dades són tractades per donar compliment a les obligacions legals de l’Associació i la pròpia persona interessada, especialment aquelles derivades de la Llei General Tributària i la normativa sobre blanqueig de capital.

A quins destinataris es comuniques les vostres dades personals?

Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, excepte en cas d’existència d’una obligació legal de comunicació.

Per excepció:

 • En relació als donants, les seves dades bancàries i d’identificació són directament comunicades a la plataforma de pagament emprada sense que en cap cas Atenes procedeixi al seu accés ni registre.
 • En relació als donants, les seves dades seran facilitades a les administracions públiques competents en matèria fiscal i de prevenció del blanqueig de capital.
 • En relació als lectors actius, el seu nom es publicarà conjuntament amb el comentari redactat per la persona interessada i, per tant, se’n farà difusió pública. El seu correu electrònic no serà comunicat a cap tercer, excepte obligació legal.
 • No es comunicarà a tercers les dades dels subscriptors.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades seran conservades durant el termini indicat a continuació, sempre que l’interessat no en sol·liciti la seva supressió amb anterioritat en exercici dels seus drets:

Realitzem transferències internacionals de les dades personals a l’estranger?

El tractament de les dades personals no comporta la seva transferència a tercers països o organitzacions internacionals no integrants de la Unió Europea, excepte per obligació legal.

Per excepció, s’informa que determinats formularis i correus electrònics enviats per l’Associació, especialment en les campanyes de finançament, es podran enviar a través del proveïdor Mailchimp, amb qui es té subscrit el corresponent contracte d’encarregat del tractament. L’ús d’aquest proveïdor comporta la transferència de dades a Estats Units i l’empresa garanteix un nivell adequat de protecció mitjançant la seva adhesió al Privacy Shield. Es pot consultar la política de privacitat de Mailchimp al següent enllaç:  https://mailchimp.com/legal/privacy/

Així mateix, s’informa que els mètodes de pagament previstos en el formulari web de donatiu es basen, essencialment, en eines Stripe que actua com a plataforma de pagament. Aquest proveïdor comporta la transferència de dades a Estats Units i l’empresa garanteix un nivell adequat de protecció mitjançant la seva adhesió al Privacy Shield. Es pot consultar la seva política de privacitat al següent enllaç:  https://stripe.com/privacy-shield-policy

Quins drets corresponen a les persones interessades?

Tota persona en referència a la qual es tracten dades personals té els següents drets:

 • Dret d’accés, el qual permet a l’interessat tenir coneixement de si les seves dades de caràcter personal son sotmeses a tractament, obtenir informació relativa a les característiques i abast del tractament realitzat i rebre una còpia de les dades tractades.
 • Dret de rectificació, el qual permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió, el qual permet que se suprimeixin les dades, entre altres supòsits, quan resultin ser inadequades o excessives per la finalitat del tractament, es revoqui el consentiment atorgat o existeixi un tractament il·lícit de les dades, i sempre que no concorri cap dels supòsits de necessitat del tractament legalment previstos com a excepcions al dret de supressió.
 • Dret d’oposició, el qual permet a l’interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, impedir que es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal. El dret d’oposició inclou la possibilitat de l’interessat a oposar-se, en tot moment, al tractament de les seves dades que tingui per objecte la mercadotècnia directa, inclosa l’elaboració de perfils.
 • Dret a la limitació del tractament, en virtut del qual l’interessat pot reclamar en determinats supòsits, la limitació del tractament a les operacions de conservació de les dades i a aquells tractaments consentits per l’interessat o que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, la protecció dels interessos d’altres persones físiques o jurídiques o en cas d’existència de determinades raons d’interès públic.
 • Dret a la portabilitat de les dades, que permet demanar que les dades tractades automatitzadament i en virtut del consentiment de l’interessat li siguin lliurades en format digital o bé directament transmeses a un tercer responsable del tractament.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades(inclosa l’elaboració de perfils) que permet no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes legals per l’interessat o afecti significativament de manera similar i sempre que la decisió automatitzada no sigui necessària per la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable del tractament, estigui autoritzada per normativa aplicable al responsable del tractament o existeixi el consentiment explícit del propi interessat.
 • Dret a revocar el consentimentdonat al tractament de les seves dades, el qual podrà ser exercit en qualsevol moment.

Aquests drets es poden exercir mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans :

 • Mitjançant enviament de carta postal a l’atenció de la Persona Responsable LOPD d’ATENES a l’Avinguda Diagonal 505, 3r 1a (08029) Barcelona
 • Per correu electrònic remès a l’adreça: info@atenesdretscivils.cat

Es prega indicar de forma clara, a la carta o al subjecte del correu electrònic la menció “EXERCICI DE DRETS DADES PERSONALS”.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades disposa de models de sol·licitud de drets els quals són no són d’ús obligatori i poden obtenir-se al següent enllaç:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#section1

Així mateix, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades. Amb caràcter general, l’autoritat de control competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i la qual disposa d’un servei de presentació telemàtica de denuncies en la seva seu electrònica, a la qual podeu tenir accés mitjançant el següent enllaç:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/